نظارت بر اجرای ساختمان چیست؟

نظارت بر اجرای ساختمان در بند ۱-۳۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) چنین تعریف شده است:

مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینـان از انطبـاق عملیـات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها، محاسـبات و مشخصـات فنـی منضم به آن براساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگـاه ساختمان انجام می پذیرد.

بنابراین اولین کار در زمینه احداث ساختمان دریافت نقشه های طراحی و پروانه ساختمانی می باشد.

مالک ساختمان برای این کار ابتدا باید به دفاتر نظام مهندسی مراجعه کند تا نقشه های سازه، معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی برای او طراحی شود و سپس با در دست داشتن نقشه های تایید شده توسط مهندسان طراح به واحد شهرسازی شهرداری مراجعه نماید تا نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدامات لازم صورت گیرد. شروع عملیات نظارت بر اجرای ساختمان پس از صدور پروانه ساختمان می باشد.

هدف از نظارت بر اجرای ساختمان

هدف از نظارت بر اجرای ساختمان هدفمند نمودن و نظام مند سازی رویه های ساخت و ساز در احداث ساختمان ها می باشد. نظارت بر اجرای ساختمان به منزله مدیریت مراحل ساخت و ساز ساختمان در تمامی مراحل از مرحله خاکبرداری تا مرحله اسکان در آن ساختمان می باشد.

اهداف فراوان و متعددی را می توان برای نظارت بر اجرای ساختمان عنوان کرد. در ادامه تعدادی از این اهداف را خاطر نشان می کنیم:

موارد بالا تنها نمونه هایی از اهداف نظارت بر اجرای ساختمان می باشند. مورد بسیار مهم دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که معمولاً مالکین دارای اطلاعات کافی و وافی در مورد ساخت و ساز در تمامی زمینه های عمرانی، معماری و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی نمی باشند.

بنابراین استفاده از مهندسان ناظر جهت نظارت بر اجرای ساختمان می تواند به عنوان برگ برنده مالک تلقی شده و مهندسان ناظر می توانند با ارائه راهکار و مشاوره های کافی به مالک او را از سردرگمی نجات دهند.