پروژه حرفت - شمال

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

پروژه حرفت – شمال
کارفرما : آقای مهندس حرفت-آقای رحمتی
موقعیت : شهرک پرشین-توسکاتک شمال
مساحت: 1.2 هکتار
سال: 1399
نوع فعالیت : طراحی فاز یک

[vdo ids=”4619″]