پروژه طراحی ساختمان نظام مهندسی ارومیه

مکان:
سال احداث:
خارج / داخل کشور:
داخلی

هدف اصلی این مسابقه، طراحی یک ساختمان جدید برای سازمان نظام مهندسی استان ارومیه بود. از آنجا که این ساختمان نماد جامعه مهندسی به شمار می آید؛ بایستی نمایانگر فناوری و تکنیک های نوین ساختمانی و مخصوصا دارای هویتی مستقل به لحاظ فرم باشد
مهم ترین هدف ما در طراحی این پروژه، مد نظر قراردادن موارد فوق و همچنین نمایش هویت ایرانی در فرم این ساختمان بود.
ما با استفاده از فرم چلیپا در طراحی، به دو هدف اصلی خود دست یافتیم: اول نمایش چهار رکن اصلی سازمان اصلی سازمان نظام مهندسی یعنی معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و دوم تفکیک حوزه های اداری که در کنار همه ی اینها حس تولد از یک پوسته را به بیننده القا می کند همانند تولد یک پروانه از درون پیله ی ابریشمین خود.
و مثل همیشه اصول و باورهای آتیس ( مدرنیت، طبیعت دوستی و خلاق بودن) در این پروژه نیز متجلی شده است.

[vdo ids=”4434″]